top of page

מדד תשומות הבניה ותיקון חוק המכר

חוק המכר, הינו חוק צרכני שנחקק מתוך הנחה ברורה כי עסקאות בין לקוח פרטי אל מול יזם/קבלן אינה שוויונית בבסיסה וקיימים פערי ידע וכוח משמעותיים בין המוכר לרוכש.


מדד תשומות הבניה 2019-2022
מדד תשומות הבניה 2019-2022

מהו מדד תשומות הבנייה?


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחת לחודש את מדד תשומות הבנייה למגורים/משרדים שכולל את השינויים החלים ב-סל קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשקפים את הוצאות הבניה של קבלן לבניית בתי מגורים.


עד ליולי 2022, לפני התיקון לחוק, בהסכמי קונה הדירה אל מול הקבלן, כל התמורה עבור הדירה (מחיר הקרקע + עלות הבניה+ רווח יזמי) הוצמדה למדד תשומות הבניה.

מצד אחד, מדד תשומות הבניה אכן משפיע על הוצאות הקבלנים ביחס לעלויות הבניה ( הרי חומרי הבניה לרוב מתייקרים לאורך בניית הפרויקט). לעומת זאת, ההתייקרות לא משפיע על רכיב הקרקע אשר מהוה את רוב מחיר הדירה עליו משלם הרוכש.


התיקון לחוק קובע כי הסכום הניתן להצמדה למדד תשומות הבניה בהסכמי מכר קבלן לא יעלה על - 40% משווי התמורה, וכפי פירוט העקרונות להלן.

  1. 20% ממחיר הדירה לא יוצמדו למדד ככל (תשלום הון עצמי 20/80).

  2. עד מחצית בלבד מכל תשלום נוסף יוצמד למדד, כלומר 40% מסך הדירה בלבד.

ניישם את העקרונות בדוגמה פרקטית ללוח תשלומים אפשרי לאחר התיקון:

זוג רוכשים חתם ביום 07.07.24 על הסכם לרכישת דירת 4 חדרים בעלות של כ- 3 מיליון שקלים ברעננה , נקבעו בהסכם המכר 4 תשלומים להלן:

  • תשלום 1 בגובה 10% (300,000 ש"ח ) ישולם במעמד החתימה.

  • תשלום 2 בגבוה 10% (300,000 ש"ח ) ישולם לאחר חודש ממעמד החתימה.

  • תשלום 3 בגובה 40% ( 1,200,000 ש"ח) ישולם לאחר כשלושה חודשים מהחתימה.

  • תשלום 4 בגבוה 40% (1,200,000 ש"ח) ישולם 30 יום לפני מועד המסירה.


לצורך הדוגמה שלפנינו:

  • על תשלומים 1 ו 2 יהיה פטור מהצמדה למדד תשומות הבניה

  • על תשלום 3 ו 4 , הקבלן יוכל להצמיד עד מחציתמגובה הסכום למדד, כלומר הסכום הכולל שיוצמד למדד בעסקה זו לאחר התיקון יהיה 1,200,000 ש"ח.

  • ההבדל בין 1.2 מיל' מוצמדים למדד אל מול 3 מיל' הוא הבדל משמעותי מאוד לכיס רוכש הדירה וכן של הקבלן.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page